Bedrijfsnoodplan

Ondanks alle zorg die aan preventie van ongewenste voorvallen in een organisatie wordt besteed, is het nimmer uit te sluiten dat zich incidenten of noodsituaties voordoen, die een groot risico kunnen betekenen voor mensen, gebouwen en of goederen.

Het is voor elke organisatie van groot belang dat is nagedacht over de te nemen maatregelen in geval dat een noodsituatie zich voordoet en de daaraan verbonden organisatorische en technische voorzieningen.

Dit alles zal vastgelegd dienen te worden in een bedrijfsnoodplan.

Het doel van een noodplan is:

  • Het voorkomen en beperken van letsel aan personeel, bezoekers cq bewoners

  • Het voorkomen en beperken van schade aan pand en of goederen

  • Het zoveel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van een noodsituatie

Verder heeft een bedrijfsnoodplan tot doel om functionarissen die bij calamiteitenbestrijding zijn betrokken, te voorzien van adequate informatie en richtlijnen.

Wij maken voor uw organisatie een passend bedrijfsnoodplan en dragen zorg voor de implementatie bij uw BHV-ers en overige medewerkers. Na een instructie wordt het jaarlijks in de praktijk getoetst. Na het evalueren van de toetsing wordt het daar waar nodig aangepast.